บ้านพัก

                                        บ้านพักแบบบังกะโล

                                            ห้องพักแบบ 2 เตียง

                     เรือนพาฝัน                                           เรือนรื่นเริง

                                         ห้องพักแบบ 3 เตียง

                                        ห้องพักแบบ 4 เตียง

                          

                                              เรือนสุขสันต์

                        ห้องพักแบบ 4 เตียง ขึ้นไป

 

                     กาชาด 7                                                  กรรณิการ์

                     ทองอุไร-1                                                              ทองอุไร-2

                   เชิงผา-1                                                                เชิงผา-2

                    มณฑา                                                                  

                                           อาคารจัดกิจกรรม

                                

                                            

                                                  รสสุคนธ์