สิ่งศักดิ์สิทธิ์

1. พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย
ปางมารวิชัย องค์พระพุทธรูปเดิมเป็นทองเหลืองเคลือบสีแดง
จัดสร้างโดยพระวิสุทธิญาณเถระวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี (หลวงปู่
สมชายฐิต วิริโย) สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จ พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็น สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยชายแดนและชาวกัมพูชา อพยพ ปัจจุบัน
มีผู้มาถวายสักการะ ทั้งประชาชนในจังหวัดตราดและประชาชนทั่วไป

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในบริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในบริเวณที่ตั้งของชุดควบคุมอาสาสมัคร
ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชนี้ กองทัพเรือได้จัดสร้างขึ้นและมอบให้หน่วยขึ้นตรงนำไป
จัดสถานที่ตั้งเพื่อไว้สักการะบูชา

        3. เจ้าแม่เขาล้าน ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังของศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ศาลเจ้าแม่เขาล้านนี้ประชาชน บริเวณใกล้เคียงได้มาถวายสักการะและขอพรเป็นประจำ

Comments are closed.