ทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

วันที่ 20 พ.ค.60  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  เชิญอาจารย์ ชัญญา    อุทัยเสวท    อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  สอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยใจภักดิ์  ด้วยรัก  ด้วยอาลัย  มีอส.ทพ.นย.ที่ 3 ฯ   และพนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ  พร้อมด้วยเยาวชน  และประชาชนร่วมในการจัดทำ  ณ  ศาลา 8 เหลี่ยมชค.3

 

 

เยี่ยมชม

นายเกียรติพงศ์   เจริญชัยธนาธิป  ประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดตราด  นำนักกีฬาของชมรมฯ  จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักกีฬา เพื่อเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกาย   เข้าพัก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60

 

ศึกษาดูงาน

นายมงคล   ธรรมฤทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นำคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,พนักงานส่วนตำบล,ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ  รวม 42 คน  โดยมีประธานสภาอบต.คันธุลี  นายธิรักษ์   ลิ้มพินิจกุล และนายวัชรกรณ์  ชูแก้ว  ปลัดอบต.  ร่วมศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    สภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

เยี่ยมชม

พลเรือตรีเกียรติกุล   เทียนสุวรรณ   ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  นำเพื่อนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม รุ่น 16-18    เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2560

 

 

 

ศึกษาดูงาน

นายณรงค์     ปะมาละ     นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน      อำเภอหางดง     จังหวัดเชียงใหม่    จัดโครงการสืบสานปณิธานตามรอยเท้าพ่อ  เพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย  มีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวม 90 คน  ร่วมโครงการ  ในโอกาสนี้ได้ศึกษาดูงาน       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราดและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์    บรรยายสรุปและนำชมพิพิธภัณฑ์   วันที่  29  เมษายน  2560

ศึกษาดูงาน

นายธีรพัฒน์  โพธิ์คำ       นายกสมาคมอ.ส.ม.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ        นำคณะ อ.ส.ม.จำนวน 60 คน    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2560

เยี่ยมชม

พลเรือตรี  ประชาชาติ   ศิริสวัสดิ์   รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชม”ศาลาราชการุณย์”  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529         ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน    จังหวัดตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชมเมื่อ 8  เม.ย.60

เยี่ยมชม

นาวาโท ไกรสร โพธิ์ตุ่ม รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินนำพลเรือตรีโสภณ รัตนสุมาวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(รองจก.พร.ทร.)และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายาสรุปเมื่อ           30 มี.ค.60

ถวายเป็นพระราชกุศล 2 เม.ย.2560

ในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระขนมายุ 62 พรรษา เมื่อ 2 เมษายน 2560  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ทำการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ  สภากาชาดไทย  ด้วยการถางหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้  พรวนดิน และใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ทัศนศึกษา

 

ธีมาพร   ศรีหะรัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนใน  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  40 คน   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยเข้าชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560