ศึกษาดูงาน

นายธีรพัฒน์  โพธิ์คำ       นายกสมาคมอ.ส.ม.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ        นำคณะ อ.ส.ม.จำนวน 60 คน    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2560

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

พลเรือตรี  ประชาชาติ   ศิริสวัสดิ์   รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  นำคณะผู้แทนสื่อมวลชน  เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดตราด  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชม”ศาลาราชการุณย์”  พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529         ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน    จังหวัดตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับบรรยายสรุปและนำชมเมื่อ 8  เม.ย.60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

นาวาโท ไกรสร โพธิ์ตุ่ม รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินนำพลเรือตรีโสภณ รัตนสุมาวงศ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(รองจก.พร.ทร.)และคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายาสรุปเมื่อ           30 มี.ค.60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ถวายเป็นพระราชกุศล 2 เม.ย.2560

ในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระขนมายุ 62 พรรษา เมื่อ 2 เมษายน 2560  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ทำการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ  สภากาชาดไทย  ด้วยการถางหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้  พรวนดิน และใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทัศนศึกษา

 

ธีมาพร   ศรีหะรัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนใน  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  40 คน   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยเข้าชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมงานทำบุญ

สุวรรณ พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน ร่วมในงานทำบุญเปิดร้านแห่งใหม่

“ ต้มยำริมเขื่อน ” ของ ธนะรัตพล ไชยมาศและวนิดา เข็มดี ณ ถนนริมเขื่อนทางไปสรรพากรพื้นที่ตราด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

ภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ร่วมกับองค์การบริหารพื้นที่พิเศษและพื้นที่เชื่อมโยงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทย นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนและกรรมการสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน นำชมและบรรยายสรุป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

นายพิริยะ    เอกปิยะกุล        ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ    นำคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 9 จำนวน 70 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529           ณ    ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

นายนุกูล   กองทรัพย์  สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  นำนายแพทย์ ซู  สเบิด  รองนายแพทย์สาธารณสุขพระตะบอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รวม 35 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  วันที่ 19 มี.ค.60

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทัศนศึกษา

อาจารย์ดร.ณัฎฐ์ชวัล    โภคาพานิชวงษ์   นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 39 คน  ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป   วันที่ 19 มี.ค.60

Posted in Uncategorized | Leave a comment