ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 5 ต้น ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัด นครปฐม พังงา แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสววรค์ ลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ลดราคาที่พัก 30% ตลอดเดือนสิงหาคม (ยกเว้นวันเสาร์)

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์                                

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย     เขาล้าน    จังหวัดตราด         ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     รัชกาลที่ 9    สภานายิกาสภากาชาดไทย   ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงความเป็นมาของผู้อพยพ     เมื่อพ.ศ.2522 – 2529         มีทั้งหุ่น จำลอง    เท่าของจริง ภาพถ่าย    ภาพวาด  และสิ่งของที่ผู้อพยพนำติดตัวมา   รวมทั้งงานฝีมือผู้อพยพที่ได้รับการสอนจากครูศิลปาชีพ

สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงศูนย์ฯ   ให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชนทั่วไป  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ที่มีพระราชเสาวนีย์ห้สภากาชาดไทย   จัดตั้งศูนย์รับชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ประชากรโลก

ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคมนี้   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน     จังหวัดตราด  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ        ในการเสด็จฯ   เยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อพ.ศ.2522    และเข้าพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมและพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์          ได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน       ศูนย์ฯ จะลดราคาค่าบำรุงห้องพัก 30%  จากราคาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เข้าพักตลอดเดือนสิงหาคม     ยกเว้นวันเสาร์   สำหรับวันที่ 12  สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  สภากาชาดไทย   จะยกเว้นค่าที่พักให้กับผู้เป็นแม่ที่ลูกมาพักผ่อน จำนวน 1 ห้อง 1 คืน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง                                                                                                                  

     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  มีสถานที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบเงียบ  มีชายหาดที่จะเดินกินลม  ชมวิว  สูดอากาศบริสุทธิ์  บนหาดทรายที่ขาวสะอาด  มีสถานที่ตกปลา  ตามธรรมชาติที่ริมทะเลมีสวนไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด    รวมทั้งสวนสมุนไพร, สวนไม้ในพุทธประวัติ  สวนป่าชายเลน  และสวนผลไม้ภาคตะวันออก      ให้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย     สำหรับผู้ที่ชอบศึกษาธรรมชาติสามารถปีนเขาล้านศึกษาธรรมชาติได้       ในด้านความปลอดภัย ของผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในศูนย์ฯ     ศูนย์ฯ  มี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  คอยดูแลให้ความอุ่นใจแก่ผู้มาพักผ่อน    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    039-510821,086-413-2482,087-600-0686

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

นายแพทย์กิตติ   ถือเจริญ ,  นายแพทย์พลเลิศ   พันธุ์ธนากุล      นำคณะแพทย์รามาธิบดี  รุ่นที่ 10และครอบครัว   เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  นำชมและบรรยายสรุป    โดยมีแพทย์หญิงขวัญใจ   วงศ์กิตติรักษ์    แพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก ร่วมเข้าชมด้วย

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทำบุญ 26 พ.ค.60

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60) นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 38 ปี     วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยมีนายชาญศักดิ์  ถวิล    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่      พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ    ร่วมในงานด้วย   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522   โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย  ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ  พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  แก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร    ที่บ้านเขาล้าน   อ.คลองใหญ่  จ.ตราด  ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม  สภากาชาดไทย จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ปลูกต้นไม้(วันอาภากร)

วันที่ 19 พ.ค.60  นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชค.3 ฯ    นำทหาร   และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    ปลูกต้นสะแกนา      เนื่องในวัน    “อาภากร” สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมในการปลูกต้นไม้ด้วย

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

วันที่ 20 พ.ค.60  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  เชิญอาจารย์ ชัญญา    อุทัยเสวท    อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  สอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยใจภักดิ์  ด้วยรัก  ด้วยอาลัย  มีอส.ทพ.นย.ที่ 3 ฯ   และพนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ  พร้อมด้วยเยาวชน  และประชาชนร่วมในการจัดทำ  ณ  ศาลา 8 เหลี่ยมชค.3

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

นายเกียรติพงศ์   เจริญชัยธนาธิป  ประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดตราด  นำนักกีฬาของชมรมฯ  จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักกีฬา เพื่อเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกาย   เข้าพัก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศึกษาดูงาน

นายมงคล   ธรรมฤทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นำคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,พนักงานส่วนตำบล,ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ  รวม 42 คน  โดยมีประธานสภาอบต.คันธุลี  นายธิรักษ์   ลิ้มพินิจกุล และนายวัชรกรณ์  ชูแก้ว  ปลัดอบต.  ร่วมศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    สภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เยี่ยมชม

พลเรือตรีเกียรติกุล   เทียนสุวรรณ   ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  นำเพื่อนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม รุ่น 16-18    เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2560

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ศึกษาดูงาน

นายณรงค์     ปะมาละ     นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน      อำเภอหางดง     จังหวัดเชียงใหม่    จัดโครงการสืบสานปณิธานตามรอยเท้าพ่อ  เพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย  มีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวม 90 คน  ร่วมโครงการ  ในโอกาสนี้ได้ศึกษาดูงาน       ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราดและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์    บรรยายสรุปและนำชมพิพิธภัณฑ์   วันที่  29  เมษายน  2560

Posted in Uncategorized | Leave a comment