เทศบาลตำบลบางบาล นำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล ได้นำคณะอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้บริหารและพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์

พลเอก ชุมแสง สวัสดิสงคราม อดีตีแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะจำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าให้การต้อนรับและนำบรรยายตามจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์

 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15

พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  พร้อมด้วย   ดร.ธีระบูลย์  อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สภากาชาดไทย  พร้อม ดร.วิปัศย์กร  คล้ายเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางทองพูน  เสนา  ผู้ช่วยพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15 ในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 61 ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 จากนั้นได้ไปดูสถานที่และร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ และคุณณัฐสินี อินทรประเสริฐ กำนันตำบลไม้รูด

ต่อมาวันที่ 10 พ.ค. 2561 นายรชต เปลี่ยนสี  ปลัดอำเภอบ่อไร่ (ป.ม่อน) ได้นำคณะ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน โครงการทับทิมสยาม หมู่บ้านชายแดน ตำบลนนทรีย์ และหมู่บ้านชายแดนตำบลหนองบอน โดยร่วมประชุมกับนายนุกูล กองทรัพย์  สาธารณะสุขอำเภอบ่อไร่  และนายสัญชัย  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองบอน พร้อมด้วยนางสาวจิราพร  เสนะสุทธิพันธุ์ กำนันตำบลหนองบอน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดสร้างสถานีกาชาดดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีผู้จัดการ ศูนย์ราชการุณย์ฯ นายสุวรรณ  พิมลแสงริยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์เข้าร่วมด้วย

ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 5 ต้น ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัด นครปฐม พังงา แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสววรค์ ลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ลดราคาที่พัก 30% ตลอดเดือนสิงหาคม (ยกเว้นวันเสาร์)

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์                                

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย     เขาล้าน    จังหวัดตราด         ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     รัชกาลที่ 9    สภานายิกาสภากาชาดไทย   ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงความเป็นมาของผู้อพยพ     เมื่อพ.ศ.2522 – 2529         มีทั้งหุ่น จำลอง    เท่าของจริง ภาพถ่าย    ภาพวาด  และสิ่งของที่ผู้อพยพนำติดตัวมา   รวมทั้งงานฝีมือผู้อพยพที่ได้รับการสอนจากครูศิลปาชีพ

สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงศูนย์ฯ   ให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชนทั่วไป  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ที่มีพระราชเสาวนีย์ห้สภากาชาดไทย   จัดตั้งศูนย์รับชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ประชากรโลก

ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคมนี้   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน     จังหวัดตราด  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ        ในการเสด็จฯ   เยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อพ.ศ.2522    และเข้าพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมและพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์          ได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน       ศูนย์ฯ จะลดราคาค่าบำรุงห้องพัก 30%  จากราคาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เข้าพักตลอดเดือนสิงหาคม     ยกเว้นวันเสาร์   สำหรับวันที่ 12  สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  สภากาชาดไทย   จะยกเว้นค่าที่พักให้กับผู้เป็นแม่ที่ลูกมาพักผ่อน จำนวน 1 ห้อง 1 คืน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง                                                                                                                  

     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  มีสถานที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบเงียบ  มีชายหาดที่จะเดินกินลม  ชมวิว  สูดอากาศบริสุทธิ์  บนหาดทรายที่ขาวสะอาด  มีสถานที่ตกปลา  ตามธรรมชาติที่ริมทะเลมีสวนไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด    รวมทั้งสวนสมุนไพร, สวนไม้ในพุทธประวัติ  สวนป่าชายเลน  และสวนผลไม้ภาคตะวันออก      ให้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย     สำหรับผู้ที่ชอบศึกษาธรรมชาติสามารถปีนเขาล้านศึกษาธรรมชาติได้       ในด้านความปลอดภัย ของผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในศูนย์ฯ     ศูนย์ฯ  มี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  คอยดูแลให้ความอุ่นใจแก่ผู้มาพักผ่อน    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    039-510821,086-413-2482,087-600-0686

เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

นายแพทย์กิตติ   ถือเจริญ ,  นายแพทย์พลเลิศ   พันธุ์ธนากุล      นำคณะแพทย์รามาธิบดี  รุ่นที่ 10และครอบครัว   เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  นำชมและบรรยายสรุป    โดยมีแพทย์หญิงขวัญใจ   วงศ์กิตติรักษ์    แพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก ร่วมเข้าชมด้วย

ทำบุญ 26 พ.ค.60

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60) นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 38 ปี     วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยมีนายชาญศักดิ์  ถวิล    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่      พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ    ร่วมในงานด้วย   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522   โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย  ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ  พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  แก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร    ที่บ้านเขาล้าน   อ.คลองใหญ่  จ.ตราด  ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม  สภากาชาดไทย จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

 

 

ปลูกต้นไม้(วันอาภากร)

วันที่ 19 พ.ค.60  นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชค.3 ฯ    นำทหาร   และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    ปลูกต้นสะแกนา      เนื่องในวัน    “อาภากร” สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมในการปลูกต้นไม้ด้วย

 

ทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

วันที่ 20 พ.ค.60  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  เชิญอาจารย์ ชัญญา    อุทัยเสวท    อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  สอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยใจภักดิ์  ด้วยรัก  ด้วยอาลัย  มีอส.ทพ.นย.ที่ 3 ฯ   และพนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ  พร้อมด้วยเยาวชน  และประชาชนร่วมในการจัดทำ  ณ  ศาลา 8 เหลี่ยมชค.3

 

 

เยี่ยมชม

นายเกียรติพงศ์   เจริญชัยธนาธิป  ประธานชมรมกีฬาเทควันโดจังหวัดตราด  นำนักกีฬาของชมรมฯ  จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักกีฬา เพื่อเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ของร่างกาย   เข้าพัก ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 13 พ.ค.60