แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โรงเรียน บ้านเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชนและได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 280 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 รวมถึงการเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด และสวนสมุนไพร ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีร่วมในกิจกรรม รู้จักการทำงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันเป็น หมู่คณะ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากากาชดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด

14 กุมภมพันธ์ 2566 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดตราด จำนวน 330 คน ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวยุวกาชาด ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529

สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำคณะ สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ 

อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คุณอภิรัตน์ ไชยพร คุณวันทนา ไชยพร และอาจารย์ฉวีวรรณ กองชุ่ม อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เดินทางเข้าพบ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนางนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ในโอกาสรับตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด และสักการะพระพุทธรูปหลวงพ่อแด พร้อมทั้งเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางวราพรณ์ ชลาลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 18 คน และคณะผู้บริหาร คุณครูพร้อมบุคลากรจำนวน 25 คน เข้าสักการะองค์หลวงพ่อแดงที่เป็นที่เคารพนับถือของศูนย์ฯพร้อมเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ การเสริมสร้างและกระตุ้นการเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมี คณะผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและ เพื่อให้เด็กเล็ก คณะผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด