สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าทำการสำรวจการใช้พลังงานของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562

ตามที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี ได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ทำการสำรวจตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานด้านกระแสไฟฟ้าของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 ซึ่งการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานภายใต้โครงการการลดการใช้พลังงานในภาครัฐตามระยะเวลาดังกล่าวได้เสร็จลุล่วงไปแล้ว
นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดตราดได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด มาชี้แจงการตรวจวิเคราะห์และมอบเอกสารผลการสำรวจให้ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ และนายสันทนา หอยสังข์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับฟังการบรรยายสรุป และรับมอบเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62

คุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 28 พฤศจิกายน 2562

คุณวิยะดา ซอย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด นำคุณหญิงฮุน จันที ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสตรีกัมพูชาเพื่อสันติภาพและพัฒนา จังหวัดโพธิสัต ประเทศพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี
พ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป โดยมี นายวีระฤกษ์วาณิชยกุล นายอำเภอเมืองตราด ร่วมให้การต้อนรับ.
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

พลตรี วิเชฏฐ์ ปุญญบาล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 16/1/2562

พลตรี วิเชฏฐ์ ปุญญบาล ที่ปรึกษาประสานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

งานวันเด็กประจำปี 2562

งาน นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 มี นายสุพงษ์ ลิ้มพาณิช ผู้ช่วยเหรัญญิก สภากาชาดไทย ผู้แทน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภากาชาดไทย กล่าวรายงาน 
สภากาชาดไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 23 โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3ฯ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตราด สโมสรโรตารีตราด สมาคมผู้ประกอบการจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด สมาคมผู้ประกอบการจังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคคลองใหญ่ และธนาคารต่างๆ ในงานมีการปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 8,700,000 ตัว การแสดงอังกะรุงของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาว การแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การประกวดวาดภาพ โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การแจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้เด็กและเยาวชนและผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการการจัดงานได้กำหนด ให้เป็นงาน งดการจำหน่ายจ่ายแจกสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีผู้มาร่วมงาน 31,092 คน เด็กและเยาวชนได้รับของขวัญ และอุปกรณ์การเรียนกลับบ้านทุกคน

รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันเด็ก ปี62

นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด สนับสนุนงานวันเด็ก 12 มกราคม 62 ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 62

สนับสนุนงานวันเด็ก

คุณถนอมชัย สายพานิช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบกระปุกออมสิน ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ
มี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 25 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายสมคิด สัมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและโครงการชลประทานตราด นำนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกบึงเขาล้าน ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิการเก็บกักน้ำ มีนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดตราด ได้นำนักวิ่งหลักจำนวน 44 คน และนักวิ่งสมทบจำนวนอีกกว่า 100 ร้อยคน วิ่งเป็นระยะรวมกว่า 30 กิโลเมตร จากบริเวณจุดเริ่มต้นกิจกรรม ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จ.ตราด ถึงบริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อแดง ศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ อรุณศิริสุข แพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด ได้นำคฑานำวิ่งมอบให้แก่ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ก่อนจะทำการส่งต่อไปให้ นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อที่จะทำการวิ่งไปต่อ ยังจุดพักต่อไป

นายนิธิ ท้วมประถม และคณะถ่ายทำสารคดี ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อนำออกอากาศรายการ เช็คอิน เมืองไทย TV-5 เพื่อนำออกฉายปลายเดือนมกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯนำชมสถานที่ และบรรยายสรุป การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพที่เข้ามาพักอยู่ในศูนย์สภากาชาดไทยระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529

คุณครูพวงผกา พานิชนาวา นำคณะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม จำนวน 151 คน และครูประจำโรงเรียนอีก 6 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เข้าชมวิดีโอชุด สาระคดีประวัติความเป็นมาของเขาล้าน และหุ่นจำลองเท่าขนาดจริงๆของผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯนำชมและบรรยายสรุป