คณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

นายบรรจง คงทรัพย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ( นิด้า) ภาคพิเศษ จังหวัดระยอง จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562