ค่ายเยาวชนราชการุณย์ครั้งที่ 15

       สภากาชาดไทยจัดค่ายเยาวชนราชการุณย์ครั้งที่ 15

“ปีนเขา ปลูกป่า ตามรอยพระมหากรุณา สมเด็จพระราชินี”       

สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เปิดเผยว่าในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ในวันที่ 12  สิงหาคม  2559  และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นปีที่ 60

สภากาชาดไทยจัดค่ายเยาวชนราชการุณย์ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2559  รวม 5 วัน 4 คืน   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด     เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

คณะกรรมการจัดงานค่ายฯ ซึ่งมี คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย  กำหนดให้คิดค่าใช้จ่าย สำหรับเยาวชนที่จะเข้าค่ายเพียงคนละ 3,000 บาท เท่านั้น

รับเด็กอายุ 9-13 ปี รับจำนวน 84 คน ซึ่งถือเป็นเลขมหามงคล รถบัสปรับอากาศ จะออกจากบริเวณศูนย์บริการโลหิตฯ ถนนอังรีดูนังต์ เวลา 06.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2559 และกลับวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ลาดจอดรถ ศูนย์บริการโลหิต

การจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้เด็กได้อยู่ร่วมกัน ฝึกให้เด็กทำงานเป็นทีม ฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้เด็กรู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ ด้านมนุษยธรรม ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาชาดไทย  ได้เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานความช่วยเหลือ   ชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อปีพ.ศ.2522 นอกจากนี้จะฝึกให้เด็กได้รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เด็กปีนเขาศึกษาธรรมชาติบนเขาล้าน ปล่อยปูม้าลงสู่ทะเล การปลูกป่าชายเลนเป็นต้น และวันกลับจะพาเด็กๆ ไปชมการแสดงปลาโลมา ที่ oasisseaworld จันทบุรี

ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย ตึกนิลุบล-กุลแพทย์ ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โทร.02-256-4020-22,086-573-1686,092-287-6683 หรือที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

โทร 086-413-2482,039-510-821

TRC_5210