งานวันเด็กประจำปี 2562

งาน นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 มี นายสุพงษ์ ลิ้มพาณิช ผู้ช่วยเหรัญญิก สภากาชาดไทย ผู้แทน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของสภากาชาดไทย กล่าวรายงาน 
สภากาชาดไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เป็นการจัดงานครั้งที่ 23 โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3ฯ ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตราด สโมสรโรตารีตราด สมาคมผู้ประกอบการจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด สมาคมผู้ประกอบการจังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคคลองใหญ่ และธนาคารต่างๆ ในงานมีการปล่อยพันธุ์ปูม้าจำนวน 8,700,000 ตัว การแสดงอังกะรุงของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมะนาว การแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การประกวดวาดภาพ โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การแจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้เด็กและเยาวชนและผู้มาร่วมงาน คณะกรรมการการจัดงานได้กำหนด ให้เป็นงาน งดการจำหน่ายจ่ายแจกสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีผู้มาร่วมงาน 31,092 คน เด็กและเยาวชนได้รับของขวัญ และอุปกรณ์การเรียนกลับบ้านทุกคน