ทัศนศึกษานอกสถานที่

281653

นางบุญชุบ  คงทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน 326 คน   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดตราด    โดยเข้าชมสวนสมุนไพรสมเด็จ องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย      ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย   สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด  76 จังหวัด    และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสันทนา  หอยสังข์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป