ทัศนศึกษาป่าชายเลน

DSCF4106

นายเตช   บุนนาค   ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลางสภากาชาดไทย     เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู (กองทัพบก)จังหวัดสมุทรปราการ มีดร.อารีรัช  ภูคสารศีล  ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในโอกาสนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้ปลูกต้นลำพูในสวนป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติด้วย