ทัศนศึกษา

นายคงศักดิ์     รินทา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่    อำเภอโซ่พิสัย    จังหวัดบึงกาฬ       จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    นำเด็กนักเรียน  จำนวน  52 คน  เข้าเข้าศึกษาดูงานไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด   สวนสมุนไพร     และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด      โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่   2 มี.ค.60