ทัศนศึกษา

นายสำเภา  บุญมาก   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด   จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน     นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    จำนวน  196 คน    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 10 มี.ค.60