ทัศนศึกษา

อาจารย์ดร.ณัฎฐ์ชวัล    โภคาพานิชวงษ์   นำนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 39 คน  ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป   วันที่ 19 มี.ค.60