ทัศนศึกษา

 

ธีมาพร   ศรีหะรัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนใน  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  40 คน   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยเข้าชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560