ทัศนศึกษา

145334726948014533473052861453347290370

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิจิตรพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 116  คน  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด