ทัศนศึกษา

DSCF4040 DSCF4046 DSCF4043

นายคราวุธ     หงษ์วิเศษ      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  มีครูสมพร  สุนทรประเสริฐ    นำคณะครูจำนวน 5 คน และนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล  จำนวน 93 คน   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย      ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน  จังหวัดตราด  โดยมีนางนงลักษณ์  ป่างปู เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59