ทัศนศึกษา

นายยุทธนา   สิงหพันธ์    นายกเทศมนตรีตำบลท่าพริกเนินทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนอกสถานที่    นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย จำนวน  70 คน  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่   24 ก.พ.60