ทำบุญ 26 พ.ค.60

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60) นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 38 ปี     วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยมีนายชาญศักดิ์  ถวิล    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  นายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่      พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ    ร่วมในงานด้วย   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522   โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย  ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ  พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  แก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร    ที่บ้านเขาล้าน   อ.คลองใหญ่  จ.ตราด  ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม  สภากาชาดไทย จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ