นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง

2473

นางเสาวภาคย์  ปฐมพฤกษ์วงษ์  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ประสบการณ์จริง  โดยมีครูพจนี  ถือเถาะ,พรรณทิวา  ประเสริฐไทย และสาธิต  พงษ์ตะลุง  นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน  เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน