รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันเด็ก ปี62

นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด สนับสนุนงานวันเด็ก 12 มกราคม 62 ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 62