บ้านพัก

ห้องพักแบบ 2 เตียง

                    

 

 

 

           กาชาด 1,3                                                      สารภี1,2        

 

     

             เพลินลม 11-16                                      ชมวิว 21-26

 

 

 

 

 

         ทิวสน 31-33