บ้านพัก

ห้องพักแบบ 4 เตียง ขึ้นไป

                     กาชาด 7                                                             กรรณิการ์