ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯเขาล้าน

นายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 88 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ภายใน ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562