พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร)จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ฯ

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร) และ พระมหาวสันต์ อุชุจาโร
วัดไร่ป่า (ธรรมาภิมุข) อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดไร่ป่า จำนวน 55 คน อาจารย์ผู้สอน 5 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชมและบรรยายสรุป เมื่อ 22 ธันวาคม 2562