รับมอบปุ๋ย

1-5

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานรับมอบปุ๋ยเคมี  จำนวน  4  ตัน  ซึ่งบริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)  บริจาคให้สภากาชาดไทย  เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ใน    ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด  ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100,000 ต้น  โดยนายธเนศ  ปิงสุทธิวงศ์  ที่ปรึกษา  บริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี  จำกัด(มหาชน)เป็นผู้แทนในการมอบ มีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย   ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ   ร่วมในการรับมอบ ณ ห้องประชุม ตึกนิลุบล-กุลแพทย์  สำนักงานกลางสภากาชาดไทย  เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59