ศึกษาดูงาน

นายมงคล   ธรรมฤทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    นำคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาอบต.,พนักงานส่วนตำบล,ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการ  รวม 42 คน  โดยมีประธานสภาอบต.คันธุลี  นายธิรักษ์   ลิ้มพินิจกุล และนายวัชรกรณ์  ชูแก้ว  ปลัดอบต.  ร่วมศึกษาดูงาน  เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    สภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  ณ   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป