ศึกษาดูงาน

20150710_141932 20150710_142156

สถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา    ทรัพย์เจริญ   มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา    โดยนายชัยพร   กลิ่นจันทร์   กรรมการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  นำนักศึกษาการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมรุ่นที่ 17  ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดตราด    เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต    ในโอกาสนี้ได้เข้าศึกษาสวนสมุนไพรในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน   จังหวัดตราด ด้วย