ศึกษาดูงาน

นางสาวนภาภรณ์   สวัสดิมงคล    ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    นำคณะจำนวน  90  คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย   ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่าง พ.ศ.2522-2529  โดยมี นายสันทนา  หอยสังข์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

434 219 174