ศึกษาดูงาน

นายวิชัย    เปาวิมาน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง    นำคณะผู้บริหาร    สมาชิกอบต.   พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง   จำนวน 50 คน     ศึกษาดูงานด้านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณียกิจ     เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ         ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   เมื่อปีพ.ศ.2522 – 2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ   ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

DSCF3584 DSCF3587