ศึกษาดูงาน

DSCF4245 DSCF4248 DSCF4250 DSCF4261 DSCF4263 DSCF4266

ศึกษาดูงาน

นายสิทธา   ภู่เอี่ยม   จ่าจังหวัดสระบุรี   นำข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดสระบุรี  สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  ( ASEAN   TEAM)   ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  จำนวน  90  คน  ศึกษาดูงาน    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน   จังหวัดตราด  โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 28 ส.ค.59