ศึกษาดูงาน

DSCF4277 DSCF4278 DSCF4279 DSCF4287

นายชัยรัตน์    ชอบใหญ่   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  1    ประกอบด้วยโรงเรียน     จำนวน  7  โรงเรียน    นำคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร     จำนวน 115 คน    ศึกษาดูงาน     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา   ระหว่างพ.ศ.2522-2529   โดยมีนายสุวรรณ    พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 4 ก.ย.59