ศึกษาดูงาน

นายบุญจันทร์      ทิพชัย     นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด    นำแกนนำในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล จำนวน 165 คน    ศึกษาดูงานบทบาทท้องถิ่นในการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างพ.ศ.2522-2529   และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แกนนำฯ เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติ    และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 24 ม.ค.60