ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

นางวรรณชุรีย์   เกิดมงคล    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา   ตำบลเกาะขนุน   อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  นำนักเรียนจำนวน 73 คน  เข้าชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529     และเข้าชมต้นไม้ในสวนต่างๆ  ที่ศูนย์ฯ  ได้ปลูกไว้     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน  จังหวัดตราด   มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับและนำชม   เมื่อวันที่ 29 ม.ค.60