สัมนาสำนักงานกลาง

DSCF3858DSCF3890DSCF3885DSCF3863DSCF3839DSCF3829

นางสาวกรองจิตร  ชมสมุท  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกลางสภากาชาดไทย จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานกลางประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ศูนย์ราชการุณย์ฯ   และสวางคนิเวศน์   รวม 60 คน    ในหัวข้อ”รู้รัก  สามัคคี    ก้าวสู่ AEC   อย่างมั่นใจ”ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน   จังหวัดตราด   โดยอาจารย์อภิรมย์  กระแสร์ฉาย  เป็นวิทยากร   ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันปลูกต้นพะยุง  และต้นพะยอม  เป็นที่ระลึก   และช่วยกันเก็บขยะชายหาดราชการุณย์  พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา   ระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ฯ  นำชมและบรรยายสรุป  เมื่อ 11 ธ.ค.58