สำรวจพื้นที่

DSCF3301 DSCF3370

คมกฤษณ์   ผิวทอง  พนักงานกิจการเพื่อสังคม  สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าสำรวจพื้นที่สวนป่าชายเลนศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  เพื่อพิจารณาโครงการจัดสร้างสะพานเรียนรู้ป่าชายเลนและหิงห้อย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย    เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน