สุขเกษมวัยเกษียณ

3879 1440243210186 1440243197378

คณะผู้เกษียณอายุสภากาชาดไทย  จำนวน 105 คน  ที่จะเกษียณอายุการทำงานประจำปี 2558 โครงการ”สุขเกษม วัยเกษียณ”ได้เข้าร่วมสัมมนาที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529  ได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก  ระหว่างวันที่  19-21 สิงหาคม 2558