อบรมสัมมนา

DSCF4166

นางสุมาลี  นุ่นชู       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์     จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ในฝ่าย จำนวน 55 คน     ร่วมสัมมนาเรื่องการทำงานเป็นทีม     โดยมีนางขนิษฐา   บุญหาญ      หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นประธานจัดงาน       การสัมมนาจัดขึ้น ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    เขาล้าน   จังหวัดตราด     ระหว่างวันที่   27-28 พฤษภาคม  2559    โดยมีนายสุวรรณ     พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ    ให้การต้อนรับ