เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

นายแพทย์กิตติ   ถือเจริญ ,  นายแพทย์พลเลิศ   พันธุ์ธนากุล      นำคณะแพทย์รามาธิบดี  รุ่นที่ 10และครอบครัว   เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  นำชมและบรรยายสรุป    โดยมีแพทย์หญิงขวัญใจ   วงศ์กิตติรักษ์    แพทย์ประจำโรงพยาบาลเด็ก ร่วมเข้าชมด้วย