เยี่ยมชม

นายเอศรา   แสนกันคำ     นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  45 คน  เข้าศึกษาดูงานสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด   สวนสมุนไพร     และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529        ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน จังหวัดตราด      โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ   15 มี.ค.60