เยี่ยมชม 16 ก.ย.58

DSCF3594

นายสุนทร ผดุงตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อปีพ.ศ.2522 – 2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป