เยี่ยมชม

ภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ร่วมกับองค์การบริหารพื้นที่พิเศษและพื้นที่เชื่อมโยงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทย นำคณะผู้แทนสื่อมวลชนและกรรมการสมาคมท่องเที่ยวประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน นำชมและบรรยายสรุป