เยี่ยมชม

พลเรือตรีเกียรติกุล   เทียนสุวรรณ   ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  นำเพื่อนชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม รุ่น 16-18    เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ   ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529     ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อวันที่ 30  เมษายน  2560