โรงเรียนบรบือวิทยาคารจังหวัดมหาสารคาม ทัศนศึกษานอกสถานที่

อาจารย์จิตตนุช โสภา และ สิบเอกนันชศักดิ์ อาจสมัย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ เช่นเข้าเยี่ยมชม สวนสมุนไพร สวนไม้มงคล และเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา นางสุนิสา พรมดี นายเล็ก ทองดี นำชม เมื่อ 17 มกราคม 2563