โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีร่วมในกิจกรรม รู้จักการทำงาน แก้ไขปัญหาร่วมกันเป็น หมู่คณะ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากากาชดไทย เขาล้าน จ.ตราด