โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี

อาจารย์ธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด นำนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จำนวน 309 คน พร้อมคณะครู เข้าค่ายเดินป่าที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราดเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563