โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน”

2608

ผศ.ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน” ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์แอนิเมชั่นและออกแบบ) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ ท่ามกลางธรรมชาติในค่ายพักแรมมีอาจารย์ ศิริลักษณ์  เดชหาญ,  อาจารย์ ธนีพรรณ  โชติกเสถียร,  อาจารย์ สุรพงษ์  ด่านลักษณโยธิน เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด