เยี่ยมชมกิจการศูนย์ฯ

DSCF3255

นายจิระพงษ์   กาญจนาภา  ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางให้กับพนักงานขององค์การฯ ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522 -2529   โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อ 9 ก.ค.58

ใช้เวลาว่างจากการเรียนช่วยสังคม

DSC_0113

กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์   ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยขน์  เก็บขยะชายหาด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด

ศึกษาดูงาน

นายมาโนช   ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและไม้มงคล   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศูนย์ราขการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม1435113913610

ทัศนศึกษา

ดร.จันทรานี  สงวนนาม  อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำเพื่อนๆ อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี,ระยอง,จันทบุรีและตราด โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

DSCF3028

 

เยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์ฯ

นาวาเอกปรัชญา  โพธิ์ย้อย  หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   พร้อมด้วยอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  นำนักศึกษา 75 คน   เข้าค่ายทัศนศึกษาหน่วยงาน    อาทิหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182   และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือและสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน    โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา     ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการของศูนย์ฯ

DSCF3004

ทำบุญครบ 36 ปี สถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายสุพงษ์  ลิ้มพานิช  ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย   และนายชัยวัฒน์   โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด  ร่วมงานทำบุญบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ 36 ปี   วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    วันที่ 26 พฤษภาคม  2558 ซึ่งศูนย์ราชการุณย์ฯ   ได้จัดนิทรรศการย้อนอดีตพระราชกรณียกิจ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ     สภานายิกาสภากาชาดไทย    ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณญ์สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด

 

IMG_3463 IMG_3444 IMG_3559

สำนักงานชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

2586

สำนักงานชลประทานตราด โดยนายธเนตร  ปลื้มคิด ชลประทานตราด จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการยกระดับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน มีนายพีระพล ป้อมพิมพ์ ชลประทานที่ 9 ชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมด้วยนายยศพล   สยามไชย  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ร่วมในงาน มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 35 คน  ณ บริเวณศาลาวิชิต ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน”

2608

ผศ.ชวลิต   สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน” ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์แอนิเมชั่นและออกแบบ) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ ท่ามกลางธรรมชาติในค่ายพักแรมมีอาจารย์ ศิริลักษณ์  เดชหาญ,  อาจารย์ ธนีพรรณ  โชติกเสถียร,  อาจารย์ สุรพงษ์  ด่านลักษณโยธิน เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด

2615

ดำรงวุฒิ  วิริยะ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด ในโอกาส “นวลนรดิศครบ 124 ปี” และยินดีกับเจริญ  ทั่งทอง  อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนวลนรดิศ  ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2557-2560 มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศคนปัจจุบัน  ประเสริฐ  ผุดผ่อง  และวศิน  ถนอมศักดิ์  กรรมการบริหารของสมาคมฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก

2631

น.ส.เบญจวรรณ   อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  จัดงานต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น “สิงห์ดำรุ่น 25” และน้องพี่ชาวสิงห์ดำ รัฐศาสตร์จุฬาฯ ในโอกาสทัศนศึกษาจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศาลาทูลเกล้าฯ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด