กิจกรรม

       มีที่พักและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถให้โรงเรียน ตลอดจน
สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ใช้บริการในราคาที่ย่อมเยาว์

 

          อัตราค่าบำรุงสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ใช้สถานที่นอกอาคารจัดกิจกรรม
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
อัตราค่าบำรุงสถานที่นอกอาคาร
50 – 100 คน
วันละ 600 บาท
101 – 200 คน
วันละ 800 บาท
201 คนขึ้นไป
วันละ 1,000 บาท


นอกจากให้บริการกับโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมแล้วศูนย์ฯได้จัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนราชการุณย์ ซึ่งจัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี และกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี
   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนจังหวัดตราดได้ร่วมกัน
จัดงานวันเด็กทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ในงานมีการแสดงต่างๆ
ทั้งการแสดงกระโดดร่มของทหารนาวิกโยธิน การนำเรือรบหลวงมาจอดในทะเลหน้าเขาล้านให้เด็กและเยาวชนได้ลงไปชมในเรือ
ตลอดวันมีวงดนตรีทั้งของทหารและตำรวจให้ความสนุกสนานกับเด็กๆ สลับกับการแจกของแก่เด็ก และตลอดงานยังมีการออกร้าน
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้ผู้เข้าชมงานได้ซื้อไว้เป็นที่ระลึกด้วย

 

 

แนะนำการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

พักแรมที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด

วันแรก

06.00 น.     ออกจาก กทม. (อาหารกล่องในรถ)
09.00 น.     เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พาณิชนาวี ที่ค่ายเนินวงศ์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
11.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
13.30 น.     เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานยุทธนาวี ฯ บริเวณชายทะเล อ.แหลมงอบ ในอาคารมีนิทรรศการประวัติศาสตร์
การสู้รบของทหารเรือไทยกับฝรั่งเศส
15.00 น.     เยี่ยมชมวัดบุปผาราม ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชมพิพิธภัณฑ์ หอสวดมนต์ เจดีย์ จิตกรรมฝาผนัง
ในอุโบสถวิหาร พระพุทธไสยยาสน์ วิหารฝากระดาน หอระฆัง ศาลาการเปรียญหรือโรงธรรม กุฏิราย วัดนี้
สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2195 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง วัดนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
บ้านปลายคลอง ต. วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
16.00 น.      ถึงศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ( หลัก กม. ที่ 48 ไปทาง อ. คลองใหญ่ จ.ตราด )
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศูนย์ราชการุณย์ อาทิพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง ( หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม
สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเขมรอพยพอยู่ที่ศูนย์ ฯ ) พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลเจ้าแม่เขาล้าน  เข้าห้องพัก เดินเล่นชายหาด , เล่นน้ำทะเล ปีนเขา ,
ตกปลาเชิงเขาล้าน , ชมไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 972 ต้น และสวนสมุนไพร
( ตามอัธยาศัย )
18.30 น.     รับประทานอาหารในร้านสโมสรของศูนย์ราชการุณย์ ฯ(ร้องเพลงคาราโอเกะ )

วันที่สอง

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ร้านสโมสรของศูนย์ราชการุณย์ ฯ
ข้าวต้มรวมมิตรทะเล หรือไข่ดาว+ไส้กรอก ขนมปัง กาแฟหรือโอวัลติน)
08.30 น.    เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
(ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขมรอพยพปี พ.ศ. 2522)
09.00 น.    ออกเดินทางไปหาดเล็ก อ.คลองใหญ่  (ชมชีวิตการค้าขายของชายแดน)
                  –    ซื้อสินค้าได้ตามที่กฎหมายกำหนด

12.00 น.    รับประทานอาหารที่ร้านอาหารริมทาง
13.00 น.   เดินทางกลับ กทม. ระหว่างทางเยี่ยมชมวัดคิรีวิหาร  –  กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ,ชมเก๋งจีน , ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ,
ไหว้พระพุทธอุดมสมบูรณ์ซึ่งสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศนิหาร  ได้รับพระพุทธรูปแกะสลักจากงาช้างมาจากเมืองซัวเถา
ประเทศจีน ( วัดนี้อยู่ระหว่างทางกลับ กทม. จาก ศูนย์ราชการุณย์ ฯ 30 กม. )
18.30 น .   ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ  –  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / ผู้เข้าพักจัดรายการเอง)


ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
เลขที่ 186 หมู่ 4 ตำบลไม้รูด  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  23110
โทร . (039) 510821,086-413-2482,087-600-0686
โทรสาร (039) 510822

website : https://khaolan.redcross.or.th

Email : [email protected]